Delfina na Litwie logo

1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Usługodawcą, zwanym dalej Sprzedającym, w sklepie internetowym działającym pod adresem http://nalitwie.com/sklep, zwanym dalej Sklepem, jest Delfina Zažeckė.

1.2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest poprzez adres e-mail: sklep@nalitwie.com

1.3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad.

1.4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do złożenia oferty kupna, zwanej dalej Zamówieniem.

5. CENY

5.1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich (PLN).

5.2. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia Zamówienia

5.3. W przypadku zakupu plików w formacie elektronicznym wysyłka jest darmowa, a pliki zostaną wysłane na maila podanego w Zamówieniu.

6. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

6.1. Złożone Zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zwaną dalej Umową, zawieraną pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a Sprzedającym.

6.2. Umowa zawierana jest w języku polskim

6.3. Umowa zawierana jest na odległość za pośrednictwem sieci Internet

6.4. Warunkiem zawarcia Umowy jest przesłanie przez Kupującego oferty zakupu wybranych produktów oraz danych osobowych niezbędnych do realizacji Zamówienia poprzez formularz Zamówienia.

6.5. Warunkiem technicznym niezbędnym do zawarcia Umowy jest dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią Internet i wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz posiadanie poprawnie działającego adresu e-mail.

6.6. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje w momencie zaksięgowania opłaty na rachunku bankowym Sklepu.

6.7. Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny Sprzedający powiadomi o tym Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy i zwróci całą otrzymaną od Kupującego sumę pieniężną nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu odstąpienia od Umowy.

6.8. Sprzedający zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna bez podania przyczyny.

7. PŁATNOŚĆ

7.1. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia Zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia i tym samym odstąpienia od Umowy.

8. AKCEPTACJA REGULAMINU

8.1 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionych produktów oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia.

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

9.1 Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997.

9.2. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim.

9.3. Dane osobowe nie są przetwarzane w celu innym niż realizacja zamówienia bez zgody Kupującego.

10. WARUNKI DOSTAWY

10.1. Produkty w formacie elektronicznym wysyłane są na adres email podany w zamówieniu po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sprzedającego.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

11.1 Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni licząc od dnia dostarczenia/wydania produktu.

11.2. Zwrotowi nie podlegają Produkty elektroniczne, także w przypadku jeśli Kupujący nie doczytał, że produktem sprzedawanym jest produkt elektroniczny, nie fizyczny.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12. 1W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.